Dataconomy: Q&A with Big Data Thought Leader, Ami Gal – Data Natives Tel Aviv 2016

By Dzmitry Makarski